Všeobecné obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky:

Zde najdete důležité informace o nákupech u ABOUT YOU SE & Co. KG.


1. Uzavření smlouvy:

Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno ihned po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme buď odmítnout, nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky eventuelně odesláním zboží do dvou dnů.


2. Pokyny k odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy


Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu.


Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.


Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo, e-mail: [email protected]) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.


Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.


Následky odstoupení


Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív.


Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám, případně společnosti PPL bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.


Náklady spojené s vrácením zboží uhradíme my.


Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.


Konec pokynů pro odstoupení od smlouvy


Vzorový formulář pro odstoupení

Tento formulář vyplňte a vraťte, pouze pokud si přejete od smlouvy odstoupit, a to na adresu:

ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Německo, e-mail: [email protected]

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od své smlouvy:

o koupi následujícího zboží*:

o poskytnutí následující služby*:

objednaného*/přijaté* dne:

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář předáván v tištěné podobě):

Datum
________________________________

* Nehodící se škrtněte.


3. Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


4. Dobrovolně poskytnuté právo na vrácení do 100 dní od převzetí zboží:

Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy Vám dobrovolně poskytujeme záruku vrácení zboží na dobu 100 dnů od převzetí zboží. Smlouvu můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že nám zboží vrátíte do 100 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání.

Smluvně sjednanou dobrovolnou zárukou vrácení nejsou dotčena Vaše zákonná práva a nároky. Zejména můžete beze změn využít své zákonné právo na odstoupení a svá zákonná záruční práva.

5. Doprava:

Dodání je v zásadě platné pouze v České republice. Obecně platí, že zasílání zajišťují společnosti PPL a Zásilkovna. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům.


6. Záruka:

6.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte nám stížnost ohledně takového poškození buď přímo u nás, nebo prostřednictvím zaměstnance příslušné doručovací služby, který zboží doručuje, a to ihned po prohlídce zboží po jeho převzetí. Nároky z vad dodaného zboží (reklamace) se uplatňují u nás jakožto prodávajícího s využitím následujících kontaktů: ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo, e-mail: [email protected]


6.2 Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:


má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;

zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;

zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;

zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno.


Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat pro vady, které se vyskytnou do 24 měsíců od převzetí. To neplatí pro:


vady u věci prodávané se slevou, jde-li o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

běžné opotřebení;

u použité věci vady odpovídající míře běžného užívání nebo opotřebení, kterou věc měla v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo

případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

Vady spotřebního zboží (kosmetika, drogistické zboží apod.) můžete uplatnit do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Pokud je však na zboží uvedeno datum spotřeby, je záruční doba zkrácená a končí k datu uvedenému na obalu. Berete na vědomí, že pokud spolu se svou objednávkou obdržíte jakékoli dárky, nemůžete reklamovat jejich vady.


Nemůžete uplatnit nárok z důvodu nesprávného plnění, jestliže jste o vadě věděli před přijetím zboží nebo jestliže jste vadu způsobili sami.


Pokud je vada zjištěna u zlevněného/použitého zboží, se může uplatnit spíše přiměřená sleva než nárok na výměnu.


6.3 Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;

požadovat odstranění vady opravou;

získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu.


Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvolíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.


Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.


6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.


6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.


Jestliže vadu neoznámíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při včasné prohlídce a vynaložení dostatečné péče zjistit mohli, soud vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při dostatečné péči zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy vám bylo zboží odevzdáno.


Máte-li nárok na odstranění vady, máte též nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Toto právo je vůči nám třeba uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady.


6.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.


Záruční doba běží ode dne, kdy vám je zboží odevzdáno. Jestliže vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba ode dne dojití zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.


7. Náklady na dopravu:

U objednávek v hodnotě 399 Kč a vyšší je doručení zdarma. V případě nižší hodnoty objednávky, platí poštovné 79 Kč včetně DPH za objednávku.


8. Platba:

Platbu je možné provést v zásadě prostřednictvím PayU, kreditní karty (Mastercard nebo Visa), PayPal, Klarny, Twista, Google Pay, Apple pay nebo je možné zaplatit při převzetí (dobírkou). Neposkytujeme slevy za rychlé zaplacení. Vyhrazujeme si právo nabídnout pro požadovanou dodávku pouze určité způsoby platby, např. pouze způsoby spojené s příslušným úvěrovým ratingem, abychom omezili naše úvěrová rizika.


Platby prostřednictvím služby PayPal

Platíte přímo prostřednictvím svého účtu PayPal. Po zadání objednávky budete přesměrováni na službu PayPal, kde odsouhlasíte cenu objednávky. Jakmile Váš účet PayPal obdrží Vaše schválení, přikročíme k odeslání – v souladu se lhůtou pro odeslání uvedenou u zboží. Po odeslání bude z vašeho účtu PayPal stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vašeho účtu PayPal ihned.


Platba kreditní kartou

Platíte okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své kreditní karty. Po odeslání bude z Vaší kreditní karty stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vaší kreditní karty ihned.


Platba dobírkou

Platíte kurýrovi částku uvedenou na faktuře při doručení a převzetí zásilky. V případě zrušení smlouvy v souladu s bodem 2 se vrácení peněz provádí bankovním převodem. K tomu potřebujeme informace o Vašem bankovním účtu (IBAN a BIC), které lze snadno a bezpečně uložit do zákazníckého účtu. Vyhrazujeme si právo vystavit dárkový poukaz v hodnotě vráceného zboží, pokud nebudou po opakovaných připomenutích zadány žádné informace o bankovním účtu.


Platby prostřednictvím služby Twisto Pay

Platba „Twisto Pay“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto Pay faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve “Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby”Twisto Pay” Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.


V případě, že Kupující využije službu „Twisto pay“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne expedice zboží Prodávajícím. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto pay“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.


Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto Pay v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje “Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby”Twisto Pay”. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.


Platby prostřednictvím Apple Pay

Platba proběhne přímo prostřednictvím Vašeho Apple účtu. Po zadání objednávky Vás přesměrujeme na Apple, kde bude třeba autorizovat platbu v příslušné hodnotě objednávky. Jakmile obdržíme informaci o úspěšné autorizaci, objednávka bude odeslána a následně doručena dle předem uvedené dodací lhůty. V závislosti na způsobu platby přiřazeného k Apple Pay účtu Vám bude odečtena celková částka objednávky po odečtení všech slev, slevových kupónů atd., a to hned po autorizaci nebo odeslání objednávky.


Platby prostřednictvím Google Pay

Platba proběhne přímo prostřednictvím Vašeho Google účtu. Po zadání objednávky Vás přesměrujeme na Google, kde bude třeba autorizovat platbu v příslušné hodnotě objednávky. Jakmile obdržíme informaci o úspěšné autorizaci, objednávka bude odeslána a následně doručena dle předem uvedené dodací lhůty. V závislosti na způsobu platby přiřazeného ke Google Pay účtu Vám bude odečtena celková částka objednávky po odečtení všech slev, slevových kupónů atd., a to hned po autorizaci nebo odeslání objednávky.


Platby prostřednictvím služby Klarna

Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme platební metodu Klarna. Platba se provádí na účet společnosti Klarna. Další informace naleznete v obchodních podmínkách společnosti Klarna. Obecné informace o společnosti Klarna naleznete na https://www.klarna.com/cz/. Vaše osobní údaje bude společnost Klarna zpracovávat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a podle zásad ochrany osobních údajů https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/cs_cz/privacy společnosti Klarna.


9. Ceny:

Naše ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.


10. Výhrada vlastnictví:

Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.


11. Mimosoudní řešení sporů:

Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, které jsou popsány na https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/


12. Vyloučení odpovědnosti za odkazy třetích osob:

Na našich stránkách používáme odkazy vedoucí na jiné internetové stránky. U všech těchto odkazů platí: Výslovně uvádíme, že nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Tímto se tedy výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímáme tento obsah za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro veškerý obsah stránek, na něž odkazy vedou.


13. Jazyk smlouvy / uložení textu objednávky:

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Text objednávky u nás není uložen a po dokončení procesu objednávky k němu již nelze získat přístup. Text své objednávky si ale ihned po jejím odeslání můžete vytisknout.


14. Práva k fotografiími

Veškerá práva k fotografiím patří společnosti ABOUT YOU SE & Co. KG. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.


15. Informace o prodávajícím

ABOUT YOU SE & Co. KG

Domstrasse 10

20095 Hamburg

Německo

Registrace: Okresní soud Hamburg

Zápis po číslem: HRA 126781

Číslo faxu: +49 40 638 569 445

E-Mail: [email protected]

Právní zastoupení:

ABOUT YOU Verwaltungs SE

Registrace: Okresní soud Hamburg

Zápis pod číslem: HRB 171601

Představenstvo: Sebastian Betz, Tarek Mueller, Hannes Wiese

Předseda dozorčí rady: Sebastian Klauke

Stáhnout Všeobecné obchodní podmínky jako .pdf

Vytisknout Všeobecné obchodní podmínky

Stáhnout PDF-Reader

Verze: Březen 2023